Funcionamento

A organización básica de goberno e administración deste Colexio está formada pola Presidencia, a Xunta de Goberno e a Asemblea Xeral.

A actual Xunta de goberno está composta por:

PRESIDENTE:

José Luis Mato Rodríguez. Secretario Xeral de Pleno do concello de Pontevedra.

VOCAIS:

Secretarios
  1. José Carlos Castiñeira Piñeiro. Secretario da Administración Municipal do concello de Pontevedra.
  2. Susana Gallardo Fariña. Secretaria do concello de Baiona.
Interventores-Tesoureiros
  1. Félix Manuel Carrasco del Pozo. Interventor do concello de Oroso.
  2. Elisa Marques Parrilla. Interventora do concello de Salceda de Caselas.
  3. María del Carmen Vidal Pérez. Tesoureira do concello de O Grove.
Secretarios-Interventores
  1. María Cobas Garabal. Interventora do concello de O Rosal.
  2. Maruxa Cabaleiro Cuiña. Interventora do concello de Ponte Caldelas.
  3. Eva Rodríguez Fernández. Interventora do Concello de O Rosal.
  4. Rut Presas Pardo. Secretaría-Interventora do concello de Crecente.
 

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de expresión da vontade do Colexio Territorial, está formada por todos os colexiados e réxese polos principios de participación igual e democrática de todas as persoas colexiadas, corrrespondéndolle elixir o presidente e os demais membros da Xunta de Goberno e aprobar e controlar a xestión dos mesmos, entre outras funcións.
 

Para coñecer cal é o reparto de atribucións entre os distintos órganos de goberno e administración podes consultar os Estatutos de COSITAL Pontevedra.