Solicitude de Alta

  • Datos persoais

  • / /
  • V    M
  • Datos académicos

  • Datos profesionais

  • Solicito alta como colexiado no Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros da Administración Local de Pontevedra (COSITAL Pontevedra).
  • Orde de domiciliación de débito directo SEPA

  • Datos da conta