7 e 8 de novembro de 2013

Xornadas sobre a Incidencia da Nova Lexislación de Costas e a Ordenación do Litoral


Data e lugar de celebración

7 e 8 de novembro de 2013.

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, sito na rúa Fernández Ladreda, número 43, Pontevedra.

Duración

12 horas.

Destinatarios

O curso está dirixido ao persoal ao servizo das Administracións Públicas de Galicia.

ORGANIZA

Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Pontevedra.

COLABORAN

  • Xunta de Galicia
  • Escola Galega de Administración Pública.

MATRÍCULA

Prezo: 20 euros.

Exentos de pago do prezo de matrícula: Colexiados de COSITAL Pontevedra.

Arquivos