29,30 e 31 de outubro de 2012

I Curso de Actualidade Xurídica de Réxime Local. A Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira. Aplicación ás Entidades Locais.


Data e lugar de celebración

29, 30 e 31 de outubro de 2012.

Salón de actos da Deputación de Pontevedra, Gran Vía de Montero Ríos,s/n, Pontevedra.

Duración

17 horas.

Destinatarios e homologación

O curso está dirixido a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional e funcionarios de Administración Local do grupo A1.

Este curso está valorado a efectos dos méritos dos habilitados nacionais en 0,50 puntos de méritos de carácter xeral.

Organiza

  • Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Pontevedra.

Colaboran

  • Deputación de Pontevedra.
  • Escola Galega de Administración Pública.

Matrícula

Prezo: 90 euros.

Exentos de pago do prezo de matrícula: Colexiados de COSITAL Pontevedra que o foran o 1/10/2012 e máis para os empregados públicos da Deputación
provincial de Pontevedra.Para o resto de alumnos.

Arquivos